Доцент, доктор політичних наук.

Навчальні курси: “Міжнародні організації і глобальне управління”, “Глобальні проблеми сучасності”.

Сфера наукових інтересів: ухвалення політичних рішень, мережевий аналіз, моделі і практики політичної участі.

Основні наукові публікації

Вінникова Н.А., Запорожченко Р.О. 2020. «Тест на витривалість»: чи стане 2021 рік початком завершення глобальної гегемонії США? Науковий журнал “Регіональні студії”. №23. С. 105-112.

Vinnykova, Nataliya. 2020. Risks of political non-decision-making (applications to Ukraine). Politicus. Issue 5, pp. 35-43.

Вінникова, Н. 2019. Парадокси політичних рішень в епоху постдемократії. Монографія. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 424 с.

Вінникова, Н. 2019. Проблема легітимації політичних рішень у контексті деетатизації політичного урядування. Науковий журнал «Politicus». Одеса. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. Випуск 1. С.29-35.

Вінникова Н.А. 2018.  Дисфункціональність сучасних партійних систем як форм політичного представництва // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків,  Вип. 2 (16). C. 37-53. 

Vinnykova, N. Particularism in Decision-making: Constructive or Dеstructive? SCS Journal “Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary in Focus”. Vol.1. 2017. pp.61-83.

Vinnikova N. On the Edge of Chaos: Irreversible Consequences of the Power Legitimacy Rupture. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Canada (Hamilton). — 2017 — Vol.22— № 4. — pp.36—41.

Vinnykova N. Potential effects of power delegitimation: the attempt of methodological revision. European Journal of Law and Political Science. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. — Vienna. — 2017. — No.2. — pp.63-66.

Vinnykova N. 2017. Traps of Plebiscitary Decisions. Evropsky politicky a pravni diskurz (european political and law discourse). Prague 2017. — Volume 4 Issue 2. — pp. 21-30.

Вінникова Н. А. До питання «дефіциту демократії» в Європі: практики громадянської партисипації і політичної репрезентації в ЄС / Н. А. Вінникова // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — Вип. 2 (12). — С. 32–44.

Вінникова Н. А. Трансформаційні виклики радикалізації європейської системи політичного представництва / Н. А. Вінникова // Науковий журнал «Політикус». — Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. — 2016. — С. 48-54.

Вінникова Н. А. Глобальні рішення «Jus Manuarium?» / Н. А. Вінникова // Вісник Маріупольського державного yніверситету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць. — 2015. — Вип.13-14. — С. 215–222.

Вінникова Н. А. Представництво соціальних інтересів у вимірі глобальних політичних процесів / Н. А. Вінникова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: «Видавництво «Гілея». — 2015. — Вип. 102 (11). — С. 377–379.

Вінникова Н. А. Проблема транспарентності політичних рішень / Н. А. Вінникова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О. В. Бабкіна]. — Випуск 17: збірник наукових праць. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. — С.93—98.

Вінникова Н. А. Ентропійні чинники в ухваленні політичний рішень / Н. А. Вінникова // Збірник наукових праць. Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії. — 2015. — Вип. 7. — С. 145–152.

Вінникова Н. А. Фракціоналізація ухвалення рішень в Європейському Союзі / Н. А. Вінникова // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — Вип. 1 (9). — Ч. 2. — С.24—34.

Вінникова Н. А. Легітимація політичних рішень в умовах постдемократичного розвитку / Н. А. Вінникова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, соціологія, політологія. — 2015. — № 2. — С.80—89

Вінникова Н. А. Гетерархія // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів: «Новий Світ — 2000», 2015. — С. 66. (492 с.)

Вінникова Н. А. Гнучке управління // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів: «Новий Світ — 2000», 2015. — С. 73–74 (492 с.)

Вінникова Н. А. Мережеве управління // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів: «Новий Світ — 2000», 2015 — С. 218–219 (492 с.)

Вінникова Н. А. Постдемократія // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. — Льівв: «Новий Світ — 2000», 2015. — С. 302 (492 с.)

Вінникова Н. А. По той бік демократії: незмінність елітизму політичних рішень / Н. А. Вінникова // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К: ПП «Видавництво «Гілея», 2014. — Вип. 87 (8). — С.331—334.

Вінникова Н. А. Клубні механізми формування політичних рішень / Н. А. Вінникова // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. ред. С. А. Квітка.: ДНУ імені Олеся Гончара, 2014. — № 10 (114) жовтень. — С. 89–94.

Вінникова Н. А. «Гнучкі» форми політичного управління: між ефективністю та демократичністю / Н. А. Вінникова // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех; Вип.124. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. — С. 94–102.

Вінникова Н. А. Вплив політичних мереж на прийняття політико-управлінських рішень / Н. А. Вінникова // Стратегічні пріоритети. — № 1. — 2013. — С. 38–42.

Вінникова Н. А. Політичне рішення у спектрі сучасних моделей політичного управління / Н. А. Вінникова // Вісн. ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». — № 1060. — 2013. — С.72—82.

Вінникова Н. А. «Демократія он-лайн»: роль інформаційних технологій у формуванні інтерактивного простору територіальної громади / Н. А. Вінникова // Територіальна громада: управління розвитком: моногр. / За ред. Ю. О. Куца, О. В. Решевець. — Харків: Вид-во «Константа», 2013. — 540 с. — С. 287–300.

Вінникова Н. А. Аксіологічні засади формування політичних рішень / Н. А. Вінникова // Вісн. ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». 2013. — № 1073. — С. 41–47.

Вінникова Н. А. Партисипаторні практики інформаційної епохи: «мережа vs держава»? / Н. А. Вінникова // Вісн. ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». — 2012. — № 1007. — С. 24–30.

Вінникова Н. А. Політичні рішення в розрізі соціального мережного аналізу Вісн. ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». — 2012. — № 1013. — С. 20–26.

Вінникова Н. А. Політико-творчі тренди у системі глобального управління / Н. А. Вінникова // Вісн. ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». — 2012. — № 1031. — С. 156–164.

Вінникова Н. А. Демократична легітимність нових форм урядування (європейський контекст) / Н. А. Вінникова // Територіальна громада: знаннєвість, дієвість: [Моногр.] / За заг. ред. Ю. О. Куца. — Х.: Віровець А. П. «Апостроф», 2011. — С. 83–98 (340 с.).

Вінникова Н. А. Специфіка сучасного етапу політичного «decision-making» / Н. А. Вінникова // Динаміка політичного режиму в Україні (прогнозний аспект): аналіт. доп. / за заг. ред. О. А. Фісуна; Регіон. філіал НІСД у м. Харкові. — Х.: Золоті сторінки, 2011. — С. 93–96.

Вінникова Н. А. Інформаційні технології у процесі творення політичних рішень / Н. А. Вінникова // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна «Питання політології». — Харків, 2011. — № 984. — С. 27–33.

Вінникова Н. А. Політичне рішення в системі багаторівневого управління / Н. А. Вінникова // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна Серія: «Питання політології» / Н. А. Вінникова. — Харків, 2010. — Вип. 17. — С. 24–33.

Вінникова Н. А. Сутність політичного рішення: від традиції до новації / Н. А. Вінникова // Освіта регіону. Український науковий журнал політологія, психологія, комунікації. — № 4. — 2010 р. — С. 151–158.

Вінникова Н. А. Питання демократичної легітимності в сучасному європейському теоретичному дискурсі / Н. А. Вінникова // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна «Питання політології». — Харків, 2009. — № 861. — С. 18–28.

Вінникова Н. А. Аспекти легітимності зовнішньої політики в глобалізаційному вимірі (європейський досвід) / Н. А. Вінникова // Освіта регіону. Український науковий журнал політологія, психологія, комунікації. — № 3. — 2009. — С. 152–156.

Вінникова Н. А. Недержавні актори у сучасній світовій політиці / Н. А. Вінникова // Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна Серія «Питання політології». — Харків, 2008. — № 810. — С. 48–54.

Вінникова Н. А. Трансформація зовнішньої політики держави у глобалізованому середовищі: стратегічні орієнтири для України / Н. А. Вінникова // Вісник Одеського національного університету — 2008. — Том. 13: Соціологія і політичні науки. — Вип. 5. — С. 802–809.

Вінникова Н. А. Від міжнародних відносин до світової політики — від світової політики до міжнародних відносин / Н. А. Вінникова // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна Серія «Питання політології». — 2008. — № 825. — С.133 — 139.

Вінникова Н. А. Теоретико-методологічні особливості дослідження зовнішньої політики держави в глобалізаційному контексті / Н. А. Вінникова // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». — 2008. — № 796. — Вип. 11. — С. 57— 63.

Вінникова Н. А. Європейський Союз у глобальних політичних процесах (інтеграційний вимір) / Н. А. Вінникова // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В. П. Бех. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. — Вип. 65. — Ч. ІІ. — С. 159–165.

Вінникова Н. А. Теоретичні інтерпретації політичної ідентичності Європейського Союзу / Н. А. Вінникова // Вісник Одеського національного університету — 2007. — Том. 12: Соціологія і політичні науки. — Вип. 6. — С. 340 — 348.

Вінникова Н. А. Зміни інституційного формату зовнішньої політики ЄС за «Договором про запровадження Конституції для Європи» / Н. А. Вінникова // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна Серія «Питання політології». — 2006. — № 737. — С. 175–183.

Вінникова Н. А. Україна в Європейській Політиці Сусідства — «провінція Європи»? / Н. А. Вінникова // Зб. наук. праць «Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку». — Львів: Львівська політехніка, 2006. — Вип. 18. — С. 40–45.

Вінникова Н. А. Проблеми та перспективи реалізації зовнішньої політики Європейського Союзу / Н. А. Вінникова, О. А. Фісун // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В. П. Бех. — Вип. 51.— К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. — С. 110–121.

Вінникова Н. А. Нові тенденції відносин між ЄС та США / Н. А. Вінникова // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна Серія «Питання політології». — Харків, 2005. — № 702. — С. 90–98.

Вінникова Н. А. Сусіди чи аутсайдери? Прерогативи східного вектора зовнішньої політики ЄС / Н. А. Вінникова // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна Серія «Питання політології». — 2004. — № 643. — С. 28–35