Василь Тимофійович Грицина був засновником кафедри загальної та прикладної фізики фізико-технічного факультету Харківського державного університету ім. О.М.Горького.  Під
його керівництвом було створено всі шість навчальних лабораторій кафедри: розроблено технічну документацію та виготовлено нові сучасні на той час макети в лабораторіях механіки та молекулярної фізики, електрики та магнетизму, а також оптики, модернізовано та оснащено новими вимірювальними приладами лабораторію електроніки. В.Т. Грицина заснував науковий напрямок кафедри з дослідження радіаційних ефектів у твердих тілах. За рахунок госпдоговірних науково-дослідних робіт, які виконувались під його керівництвом, були оснащені сучасним обладнанням науково-дослідні лабораторії кафедри з оптичної спектроскопії, рентгенівської фотоелектронної спектроскопії, рентгеноструктурного аналізу, фізики тонких плівок та поверхні. Під науковим керівництвом В.Т.Грицини захищено 7 кандидатських дисертацій. Всього з цього наукового напрямку на кафедрі захищено 9 кандидатських дисертацій. Він є співавтором понад 200 наукових статей, значну частину яких надруковано в міжнародно визнаних журналах. В.Т. Грицина організував наукове співробітництво з інститутами та лабораторіями інших країн, зокрема, з Інститутом ім. І.В. Курчатова в Москві (Росія), Лос-Аламоською Національною лабораторією (СІНА), Національним інститутом матеріалознавства у м. Цукуба (Японія), Інститутом фізики Грузії. Він та його співробітники брали участь у виконанні
галузевих та національних програм у згаданих інститутах. За останні роки під його керівництвом або в якості відповідального виконавця було виконано декілька держбюджетних науково-дослідних тем за програмою «Взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною». Завдяки його особистим зусиллям було виграно та успішно виконано три міжнародні гранти: Фонду Цивільних Досліджень та Розвитку СІТТА (СКРР). а також два гранти Науково-Технологічного Центру в Україні (НТПУ). Його педагогічна діяльність, організація навчальної роботи, проведення лекції та практичних занять заслуговують високої оцінки (в тому числі – за підсумками опитування студентів). Він є членом державної комісії з присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком підготовки «прикладна фізика». Він є автором програми та завдань з державного іспиту за цим напрямком підготовки на фізико-технічному та фізико-енергетичному факультетах. Доцент В.Т.Грицина є співавтором шести методичних праць, зокрема, навчального посібника «Хімічна корозія та захист металів» (автори П.І. Стоєв, С.В. Литовченко. І.О. Гірка, В.Т. Грицина. -X . : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 193 с.)