Вовк Р.В. –  знаний фахівець з галузі фізики низьких температур та надпровідності. Основний напрямок його наукової діяльності – проблеми еволюції анізотропних систем квазічастинкових збуджень в квантових рідинах та високотемпературна надпровідність. Він розвинув наукові основи нового напрямку фізики низьких і наднизьких температур –  динаміки підсистем квазічастинкових збуджень в умовах структурної і кінематичної анізотропії. Вперше розробив експериментальну технологію роздільного детектування високо- і низькоенергетичних фононів у квантових рідинах; встановив закономірності генерації «гарячих» h-фононів; запропонував і реалізував метод дослідження процесів взаємодії незалежних фононних пучків при їх зіткненні у надплинному  4Не; відкрив явище генерації «гарячої лінії» при наднизьких температурах. Під керівництвом проф. Р.В. Вовка було захищено 4 кандидатські і 1 докторська дисертації, керує роботою двох аспірантів, консультант однієї докторської дисертації. 

Професор Вовк Р.В. – співавтор трьох монографій, понад 390 наукових робіт, більшість яких опубліковано у рейтингових українських та закордонних наукових виданнях, та 12 патентів.  

Професор Вовк Р.В. працює на викладацькій роботі з 2000 р. За цей час викладав курс фізики, курс медичної і біологічної фізики, а також низку авторських спеціальних курсів: «Основи фізики квантових рідин», «Вступ до надпровідності» і «Кріогенне матеріалознавство». Під його керівництвом було модернізовано спеціальні практикуми з вивчення властивостей твердих тіл при низьких температурах і створено сучасний практикум з курсу «Медична фізика». Був керівником 48 бакалаврських і магістерських робіт, співавтор 12 навчальних та методичних посібників (із них 4 – з грифом МОН).

Професор Вовк Р.В. – член двох спеціалізованих рад з захисту дисертацій, головний редактор «Вісника ХНУ. Серія «Фізика», член редколегії журналу «Фізика низьких температур», голова оргкомітету міжнародної наукової конференції «Фізичні явища в твердих тілах». 

Професор Вовк Р.В. за наукову діяльність нагороджений спеціальною медаллю Європейського наукового співтовариства (за цикл робіт групи «Квантових рідин» (Велика Британія)), медаллю В.Н. Каразіна (2016), тричі – премією імені В.Н. Каразіна, Подяками НАН України, МОН України і комітету Верховної Ради України (2015), в 2018 р. нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України, Почесною грамотою МОН України та Ювілейною Почесною грамотою Президії НАН України.