Merited Professors
Ihor Adamenko
physicist
Valentyn Aleksandrov
chemist
Volodymyr Babych
economist
sociologist
Yurii Berezhnoi
physicist
Yurii Handel
mathematician
Artur Holikov
scholar in international economic relations
Zynaida Holubieva
literary critic
Mykola Horobets
radiophysicist
Tetiana Dohadina
biologist
More...