Загальна інформація

Вчена рада Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна є колегіальним органом управління університетом. Її компетенцію, склад та термін повноважень визначають Закон України «Про вищу освіту» та Статут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Вчена рада університету утворюється строком на п’ять років. Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора.

Засідання Вченої ради відбуваються, як правило, в останній понеділок кожного місяця за винятком канікулярного періоду. Позачергові засідання Вченої ради скликають у разі потреби з ініціативи голови Вченої ради або не менше третини членів Вченої ради.

Новини