23 червня 2020 року відбулося засідання Вченої ради університету

23 червня 2020 року відбулося засідання Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

З основного питання порядку денного «Про хід виконання Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки» доповів ректор Бакіров Віль Савбанович.

         З питанням про необхідність удосконалення участі університету в рейтингу QS World University Rankings виступив проректор Пантелеймонов Антон Віталійович.

Вчена рада університету ухвалила рішення з внесення змін до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Вчена рада університету затвердила загальний ліміт стипендіатів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,  яким буде призначатися академічна стипендія за результатами підсумкового семестрового контролю ІІ семестру 2019-20 н.р;   тимчасовий стандарт вищої освіти доктора філософії (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти) за спеціальністю 104 Фізика та астрономія.

                  Вчена рада університету запровадила спеціалізації «Екологічна безпека» і «Загальна та регіональна геологія» підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії з наук про Землю у галузі природничих наук за спеціальністю 103 «Науки про Землю».

 

        Вчена рада затвердила:

 • доповнення до Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна;
 • навчальні плани здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти в межах спеціальностей на 2020/2021 навчальний рік;
 • у новій редакції навчальний план та освітньо-професійної програми «Математика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 111 Математика;
 •  навчальні плани здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за програмою подвійних дипломів.
 • порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна;
 • студентів - кандидатів на призначення стипендій;
 • кандидатів на участь у міському конкурсі «Молода людина року» у 2020 році.

 

Також Вченою радою затверджено кандидатури голови спеціалізованої вченої ради (штатного працівника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна), опонентів для захисту дисертаційної роботи здобувача кафедри управління та адміністрування Прус Юлії Ігорівни на дисертацію «Організаційне забезпечення управління просторово-економічним розвитком України» для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 – «Менеджмент», складу спеціалізованої вченої ради та порушення клопотання перед МОН України щодо створення спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації.

 

Вчена рада затвердила:

 • Положення про службові відрядження та направлення за кордон працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
 • нову редакції Положення про відділ контрактного навчання Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
 • Положення про підвищення кваліфікації та стажування наукових і науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
 • Положення Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна про Конкурсну комісію з відбору учасників освітнього процесу для участі в програмах академічної мобільності.
 • Положення про навчально-науковий інститут
  «Каразінський банківський інститут».
 • нові редакції положень про кафедри навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: про кафедру комп’ютерної фізики; про кафедру фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології; про кафедру інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах; про кафедру теплофізики, молекулярної фізики та енергоефективності.
 • нові редакцій положень про кафедри історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: про кафедру історіографії, джерелознавства та археології; про кафедру нової та новітньої історії; про кафедру історії стародавнього світу та середніх віків.
 • зміни до складів редакційних колегій Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії» і Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика».

Вчена рада університету ухвалила рішення про розміщення в мережі Інтернет наукових періодичних видань: 

 • електронного збірника студентських наукових статей за матеріалами III Міжнародної студентської конференції «Нові наукові горизонти: досягнення, пошук». Випуск №3ʼ2020;
 • міжнародного електронного науково-теоретичного журналу «Комп'ютерні науки та кібербезпека». Випуск 1(17)ʼ2020 (CS&CS, ISSUE 1 (17)ʼ2020);
 • фахового міжнародного електронного збірника наукових праць Харківського національного університету імені             В. Н. Каразіна  «Cognition, communication, discourse / Когніція, комунікація, дискурс». Випуск 20ʼ2020 (Філологія).

 

Вчена рада університету затвердила до друку.

 1. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». Випуск 98ʼ2020.
 2. Науковий журнал «Соціальна економіка». Випуск 59ʼ2020.
 3. Збірник наукових праць «Психологічне консультування і психотерапія». Випуск 13ʼ2020.
 4. Монографія «Інтервенційна радіологія в онкохірургії» під редакцією Ю. В. Авдосьєва, І. В. Белозьорова.
 5. Навчальний посібник «Фокусування пучків заряджених частинок електростатичними та магнітними лінзами». Укадач: О. Ф. Целуйко. За загальною редакцією І. О. Гірки
 6. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Випуск 85ʼ2020.
 7. Збірник наукових праць «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії». Випуск 31ʼ2020.
 8. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». Випуск 44ʼ2020.
 9. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». Випуск 46ʼ2020.
 10. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». Випуск 37ʼ2020.
 11. Журнал «Східно-європейський фізичний журнал», № 3ʼ2020.
 12. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Хімія». Випуск 34ʼ2020.
 13. Монография «Скользкие ступени эволюции. Часть II. Плавильний котел Европы». Автор:  Куклин В. М.
 14. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». Випуск 62ʼ2020.
 15. Навчальний посібник «Історія медицини». Укладачі: Белозьоров І. В., Міщенко Т. С., Проценко О. С., Кириченко М. І., Ремньова Н. О.
 16. Підручник «Рентгенендоваскулярна діагностика і лікування зовнішніх і внутрішніх кровотеч». Автори : Авдосьєв Ю. В., Белозьоров І. В.
 17. Монография «Медицинский факультет Каразинского университета в период 1805-1920 гг.». Автори :  Белозеров И. В., Посохов С. И., Проценко Е. С., Кириченко М. И. Под общей редакцией И. В. Белозерова.
 18. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки». Випуск 61ʼ2020.
 19. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика». Випуск 32ʼ2020.
 20. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Математика, прикладна математика і механіка». Том 91ʼ2020.
 21. Юрій Валентинович Холін. Hoc erat in fatis. Укладачі О. І. Коробов, М. О. Мчедлов-Петросян,  А. В. Пантелеймонов. За загальною редакцією В. С. Бакірова.
 22. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права».
 23. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу».

 

Наприкінці засідання Вчена рада університету затвердила звернення до колективну університету

СЛОВА ВДЯЧНОСТІ

КОЛЕКТИВУ КАРАЗІНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Шановні викладачі, науковці, працівники, студенти та аспіранти!

 

2019-2020 навчальний рік університет завершує за надзвичайно складних, безпрецедентних умов. Попри це нам вдалося зберегти навчальний процес, забезпечити успішне виконання освітніх програм і наукових проектів. У карантинний період виконувалися майже 100 бакалаврських та близько 100 магістерських освітніх програм, викладалося понад 3 000 навчальних дисциплін.

 

945 курсів було проведено за допомогою Zoom, 864 курси – за допомогою Moodle, понад 700 курсів – за допомогою Google Classroom, 180 курсів – за допомогою Skype, 150 курсів – за допомогою WebEx, 270 курсів – за допомогою месенджерів.

 

Завдяки вашій самовідданій роботі цьогоріч випускаємо 1 807 бакалаврів, 104 магістри та 162 спеціалісти медичного спрямування, які успішно склали атестаційні державні іспити та захистили кваліфікаційні роботи.

 

Університет зберіг напружений ритм наукових досліджень. Зокрема, у карантинний період було проведено 70 конференцій, з них 29 – міжнародних; опубліковано 2 914 статей та тез доповідей, з них 650 у зарубіжних виданнях, 264 статі проіндексовано у науковій базі даних Scopus та 35 – у Web of Science; видано 54 монографії.

 

Всі факультети, навчально-наукові та науково-дослідні інститути, підрозділи та служби університету працювали злагоджено і відповідально.

 

Попри всі труднощі, університет покращив свої позиції у міжнародному університетському рейтингу QS-2021 – сьомий рік поспіль входимо у ТОП-500 кращих університетів світу, залишаючись єдиним українським університетом у ТОП-500.

 

Завдяки якісній роботі працівників господарчих та інженерних служб вся інфраструктура Каразінського університету, що охоплює понад 250 тис. мприміщень, працювала якісно та без перебоїв.

 

Щиро дякуємо всьому колективу Каразінського університету за творче та бездоганне служіння університетській справі в це важкий період історії нашого університету! Здоров’я Вам і Вашим рідним!

 

Вчена Рада Каразінського університету