29 березня 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету

29 березня 2021 року о 14:00 відбулося засідання Вченої ради університету.

 

На засіданні ухвалені рішення про присвоєння почесних звань університету:

«Почесний доктор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» Булавіну Леоніду Анатолійовичу – завідувачу кафедри молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіку НАНУ, док. фіз-мат. н., професору;

«Заслужений викладач Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» Куделку Сергію Михайловичу – кандидату історичних наук, професору кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

і вчених звань:

-        професора  по кафедрі гідрогеології  Удалову Ігорю Валерійовичу

-        доцента по кафедрі методики та практики викладання іноземної мови Байбековій Людмилі Олександрівні

-        доцента по кафедрі історії Східної Європи Єремєєву Павлу Вікторовичу

-        доцента по кафедрі туристичного бізнесу та країнознавства Гапоненко Ганні Ігорівні

-        доцента по кафедрі туристичного бізнесу та країнознавства Шамарі Ірині Миколаївні

-        професора по кафедрі акушерства та гінекології Лахну Ігорю Вікторовичу

-        доцента по кафедрі хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії Ємельянову Дмитру Вікторовичу

-        доцента по кафедрі анатомії людини Храмовій Тетяні Олександрівні

-        доцента по кафедрі органічної хімії Чепелєвій Людмилі Володимирівні.

Вчена рада університету ухвалила кадрові рішення про обрання на посаду завідувача кафедри економіки та  менеджменту економічного факультету Дорошенко Ганни Олександрівни;          обрання на посаду завідувача кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва економічного факультету Євтушенко Вікторії Анатоліївни; обрання на посаду завідувача кафедри міжнародної економіки та світового господарства економічного факультету Задорожного Григорія Васильовича.

Вчена рада університету ухвалила рішення про підтримку висунення кандидатур до обрання на вакансії дійсних членів і членів-кореспондентів Національної академії наук України.

 

З доповіддю Основні результати наукової діяльності університету за 2020 рік_ виступив проректор з наукової роботи Віктор КАТРИЧ.

 

 

На засіданні Вченої ради університету ухвалено рішення про створення навчально-наукового інституту «Інститут державного управління».

 

За поданням вченої ради медичного факультету Вчена рада ухвалила рішення про затвердження ліцензійних справ щодо провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (інтернатура) за спеціальністю 222 «Медицина» у галузі знань 22 Охорона здоров'я» та провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (клінічна ординатура) за спеціальністю 222 «Медицина» у галузі знань 22 Охорона здоров'я».

 

Вчена рада ухвалила рішення про створення на медичному факультеті кафедр: сімейної медицини, внутрішньої медицини № 2, ЛОР-хвороб,  офтальмології, кардіології, лабораторної та функціональної діагностики. Також створено Центр післядипломної медичної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

 

Затверджено перейменування кафедр на медичному факультеті:  кафедри анатомії людини на кафедру нормальної анатомії та фізіології людини» і  кафедри загальної та клінічної імунології та алергології на кафедру інфекційних хвороб та клінічної імунології».

Затверджено перейменування кафедр ННІ екології: кафедри екології та неоекології на кафедру екології та менеджменту довкілля та кафедри моніторингу довкілля та природокористування на кафедру екологічного моніторингу та заповідної справи.

Аудиторії № 3-2 факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем присвоєно ім’я професора Василя Антоновича Свіча.

 

Затверджено план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету на 2021-2025 роки.

 

Затверджено «Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про ступінь доктора філософії державного зразка в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна» та форми документів: диплома ступеня доктора філософії (PhD) та додатка до нього, зразка академічної довідки.

 

Затверджено зміни до розподілу ліцензованого обсягу спеціальностей Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна за освітніми програмами та  формами навчання для провадження освітньої діяльності з 2021/2022 навчального року на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти.

 

Затверджено:

  • освітньо-професійну програму «Мова і література (російська), російська мова як іноземна» спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша російська» для провадження освітньої діяльності в 2021/2022 навчальному році на другому (магістерському) рівні вищої освіти;
  • освітньо-наукову програму «Медична фізика / Medical physics» (англійська мова викладання) спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» для провадження освітньої діяльності з 2021/2022 навчального року на другому (магістерському) рівні вищої освіти;
  • освітньо-наукову програму здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.

 

Вченою радою університету ухвалено низку рішень затвердження складу спеціалізованих вчених рад для проведення разових захистів дисертацій та кандидатур рецензентів (штатних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) дисертацій для проведення фахових семінарів.

 

На виконання Стратегії розвитку Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на 2019-2025 роки Вчена рада ухвалила рішення про розподіл придбаного службового житла між науковими та науково-педагогічними працівниками:

 

№ з/п

П.І.Б.

Посада

Склад сім'ї

Загальна

площа,

м²

Житлова

площа,

м²

 

Кількість

кімнат

Адреса

 

1.

Фоломєєв Максим Анатолійович

Доцент кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій соціологічного факультету

1

50,5

24,0

однокімнатна

м. Харків, вул. Лисаветинська

Основ'янський  район

2.

Мурадян Олена Сергіївна

Декан соціологічного факультету

1

51,5

30,0

Двокім

натна

м. Харків, проспект Людвіга Свободи,  Шевченківський район

3.

Водолазька Наталія Олександрівна

Професор кафедри фізичної хімії хімічного факультету

1

47,0

16,7

однокімнатна

м. Харків, вул. Лисаветинська

Основ'янський район

 

4.

Старовойтов Роман Іванович

Старший викладач кафедри прикладної фізики та фізики плазми Навчально-наукового інституту «Фізико-технічний факультет»

1

40,5

15,5

однокімнатна

м. Харків, вул. Лисаветинська

Основ'янський район