Постійні комісії

Для забезпечення своєї діяльності Вчена рада Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна формує постійні та тимчасові комісії і визначає їхні завдання.

У своїй діяльності постійні і тимчасові комісії керуються Законом України «Про вищу освіту», Статутом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Регламентом Вченої ради Університету.

Перелік Постійних комісій та їх склад, перелік питань, які знаходяться в межах їх компетенції та повноважень, затверджуються Вченою радою.

Комісії беруть участь у підготовці проектів рішень Вченої ради з відповідних питань та здійснюють контроль за їх виконанням, проводять попередній аналіз та експертизу рішень з важливих питань університетського життя.

Вчена рада формує тимчасові комісії для розгляду питань порядку денного засідання Вченої ради. До роботи тимчасових комісій, крім членів Вченої ради, можна залучати інших працівників Університету.

Напрями діяльності